За нас


Управителен Съвет
1. Славка Нончева - Монатекс ЕООД
2. Камелия Трифонова - Арсов 90 EOOД
3. Светослав Боцев - Триада инженеринг ООД
4. Пламен Герасимов - Берг Монтана фитинги АД
5. Димитър Иванов - Иркатур ООД
6. Десислава Георгиева - Бул Ярнс ЕООД
7. Иван Сергисов - Апиес продукт ЕООД
Търговско-промишлена палата, град Монтана е независима, доброволна, обществена организация за подпомагане,насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за развитие на международното икономическо сътрудничество. Регистрирана е като Сдружение с нестопанска цел с Решение № 2455/08.03.1993 година на Окръжен съд-гр.Монтана.
Основната цел на дейността на Палатата е координация и сътрудничество, насочени към подпомагане и насърчаване инициативите и активността на фирмите и организациите, извършващи стопанска дейност, както и за осъществяване целите и задачите на Българска търговско-промишлена палата – гр.София. Палатата участва със свои представители в работата на Съвета за сътрудничество към Бюрото по труда и работната група за подпомагане изготвянето на областна стратегия към Областния управител. В условията на динамично променящия и глобализиращ се свят, в унисон с реформите в България,насочени към пълна интеграция с ЕС, Търговско-промишлена палата, град Монтана си е поставила следните цели: Запознаване на предприемачите с изискванията на единния европейски и световен пазар и помощ в адаптирането им към тях; Задълбочено проучване проблемите на фирмите и представяне пред компетентните държавни органи и институции на адекватни предложения за промени в съответните нормативни актове и опростяване на лицензионния режим; Осигуряване на предпоставки за съгласуване и организиране съвместно с държавните институции прехвърляне на отговорността по регулиране на съответните браншове от съответните доброволни организации на бизнеса; Предоставяне на услуги, насочени към улесняване и стимулиране на предприемаческата дейност; Активно сътрудничество с местните държавни и общински органи и неправителствени организации с цел координиране на усилията за подпомагане предприемаческата дейност и развитието на бизнеса в региона; Развиване на съществуващите и установяване на контакти с нови Търговско-промишлени палати от чужбина.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Търговско-промишлена палата – Монтана/наричана по-нататък Палатата/ е независима доброволна обществена организация за подпомагане,насърчаване,представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за развитие на международното икономическо сътрудничество. /2/ Наименованието на сдружението е Търговско-промишлена палата – Монтана,което може да се изписва и на чужд език. Чл.2. Палатата осъществява дейност в частна полза в съответствие с нормативните актове и този устав и е учредена за неопределен срок. Чл.3. Палатата е юридическо лице със седалище гр.Монтана, бул..” Трети март” № 41,ет.5,офис 4. Чл.4. /1/. Палатата е колективен член на Българската търговско-промишлена палата – град София. /2/. Палатата може да открива свои представителства и клонове в Р.България и зад граница,да придобива акции и дялово участие в дружества и в други организации със стопанска или идеална цел.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛ,ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Основната цел на дейността на Палатата е координация и сътрудничество,насочена към подпомагане и насърчаване инициативите и активността на фирмите и организациите, които извършват стопанска дейност,представляване и защита на интересите на членовете си и съдействане за развитие на външноикономическите им връзки и сътрудничество,както и за осъществяване целите и задачите на Българската търговско-промишлена палата. Чл.6. За постигане на своите цели Палатата подпомага,насърчава,представлява и защитава интересите на своите членове като: А. Съдейства на фирмите за преструктуриране на производството и търговията; Б/ информира за тенденциите в развитието на пазарите и за възможностите за пазарни реализации в страната и чужбина; В/ подпомага и организира маркетинговата,търговската,рекламната и други дейности на членовете си за пазарна ориентация; Г/ съдейства и подпомага фирмите за разработването и осъществяването на краткосрочни концепции и стратегии за тяхната дейност; Д/ съдейства за производствено и технологично коопериране,осъществяване на сделки и за създаването на фирми/смесени/ с чуждестранни партньори; Е/ организира даването на експертицзи по предложения за големи регионални капиталовложения и концепции за тяхното прогресивно използуване,подпомагане иновационната дейност на членовете си в областта на техническия прогрес; Ж/ организира курсове,конференции,семинари,симпозиуми и други прояви за повишаване на квалификацията на стопанските ръководители и специалисти и за разкриване на възможностите за делови контакти между фирми в страната и чужбина; З/ представя пред държавните органи мнение по законодателни актове, за проекти на решения за усъвършенствуване на стопанската дейност; И/ по своя инициатива и по искане на членовете си дава мнения пред министерствата във връзка със защита на стопанските интереси на своите членове; Й/ подпомага териториалните държавни органи за управление при организиране на дейности и развитие на пазарната икономика; К/ подпомага,насочва и създава подходящи условия за развитие на дружествени и еднолични фирми на граждани; Л/ подпомага установяването на договорни връзки между фирмите от региона и чуждестранните партньори като изготвя общи условия за договори, разпространява утвърдената договорна политика и анализира договорните отношения; М/ организира и създава подходящи условия за дейността на регионални търгове, борси и други дейности за разширяване на пазарите; Н/ привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на данъчни,митнически,валутни,кредитни и други въпроси,свързани със стопанската дейност на членовете; О/ набира,обработва и подготвя научно-техническата и търговска информация от региона и чужбина и я разпространява чрез представяне на БТПП или издаване на бюлетини,списания,вестници,брошури,статии и др. В страната и чужбина; П/ съдейства за доброволното уреждане на спорове между български и чуждестранни фирми и организации, възникнали във връзка със стопанските им взаимоотношения; Р/ организира участието на фирмите от региона в световни изложения,международни панаири и изложби с външноикономически характер,национални търговско-промишлени изложби в страната и чужбина; С/ представлява интересите на членовете си пред чужди палати и други органи за търговска дейност,международни организации и други; Т/ по пълномощие на БТПП издава и заверява свидетелства,удостоверения,сертификати за произход на стоки и други документи във връзка с международния обмен; У/ организира центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове; Ф/ поддържа контакти с чуждестранни палати,международни организации,центрове на световната икономика и търговия; Х/ извършва посредническа дейност за информиране и наемане на работа на български граждани в страната и чужбина,при спазване на нормативните изисквания; Ц/ участва като работодателска организация в тристранното сътрудничество,при спазване на нормативните условия,както и в други държавно-обществени органи и организации. Чл.7. При изпълнение на своите цели и задачи Палатата: А/ разпространява сред стопанските субекти и своите членове български и чужди преводи на нормативни актове в областта на външноикономическите връзки и стопанската дейност; Б/ организира,отпечатва и разпространява в региона,страната и чужбина български и чуждестранни преводи на промишлена,търговска и земеделска информация; В/ издава с помощта на БТПП и самостоятелно:
  1. непериодични издания на български и чужди езици със справочен коментарен и статистически характер;
  2. съвместни публикации с местни и чуждестранни средства за масова информация,специализирани информационни институти,издателства,международни центрове,чуждестранни и местни търговски палати и други;
  3. периодични икономически издания с проблемна,фирмено-търговска и рекламна насоченост на български и чужди езици;
  4. ръководства, експрес-информации,бюлетини,справочници,каталози,наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на вътрешно и външно-икономическото сътрудничество; Г/ по поръчка осигурява чуждестранна икономическа,техническа, фирмена и др.информация,каталози,търговски мостри и образци за производство;
Д/ координира и организира създаването,включването и използването на регионални,национални и международни информационни системи и база данни за фирмена,адресна,маркетингова,ценова и друга правна,икономическа и търговска информация; Е/ организира и участва в:
  1. конференции,симпозиуми,бизнес-форуми и други;
  2. делови контакти,специализирани изложби и репрезентации на местни и чужди фирми в региона и чужбина;
Ж/ консултира създаването на фирми,в т.ч. и с чуждестранно участие; З/ извършва самостоятелно или в съучастие маркетингови проучвания,търси партньори за външноикономическо сътрудничество; И/ извършва телексни,телефаксни,размножителни,машинописни и други технически услуги на свои членове и фирми,които нямат подобни възможности; Й/ рекламира дейността на фирмите чрез специализирани издания,национални участия в международни панаири .

Р А З Д Е Л III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.8./1/. Член на Палатата може да бъде всяко българско юридическо или физическо лице,което извършва или подпомага стопанска,търговска или научна дейност. /2/. Членуването в Палатата е доброволно. Чл.9./1/. Нов член на Палатата се приема въз основа на писмена молба до Управителния съвет,в която декларира,че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. /2/. Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет. /3/. Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет пред Общото събрание. Чл.10. Членовете на Палатата имат право: А. Да участват в управлението на Палатата; Б. Да ползуват безплатно или срещу заплащане услугите и; В. Да бъдат информирани за дейността на Палатата; Г. да участват в заседанията на управителните органи,когато се разглеждат въпроси,засягащи интересите им; Д. Да посочват при необходимост членуването си в Палатата и БТПП в свои документи; Чл.11. Членовете на Палатата са длъжни: А. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Палатата; Б. Да съдействат за осъществяване целите и задачите на Палатата; В. Да предоставят на Палатата необходимата информация за своята дейност; Г. да плащат членски внос,определен от Управителния съвет на Палатата; Д. Да спазват в своята дейност правилата на Кодекса по етика в стопанската дейност по отношение на търговските партньори и на Палатата. Чл.12./1/. Членството се прекратява с решение на УС при: А. Едномесечно писмено предизвестие на члена; Б. Прекратяване на юридическото лице; В. Смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице; Г. отпадане- при невнасяне на установения членски внос; Д. Изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения и на пазарната етика. /2/. При прекратяване по т.”а” и т.”г” от предходната алинея,Управителният съвет може да възобнови членството по молба на лицето. /3/. Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му,но не по-късно от една година от датата на решението пред Общото събрание. Чл.13./1/Новите членове на ТПП Монтана да внасят членския внос до 1/един/ месец от подаване на заявлението за членство,а останалите членове се задължават да внасят своя членски внос до 31 март на текущата година. /2/ При прекратяване на членството дължимият към тази дата и заплатен на Палатата членски внос не се възстановява.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. Органи на управление са Общото събрание,Управителния съвет и Контролния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15. /1/. В Общото събрание участват всички членове на Палатата. /2/. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата,които ги представляват. /3/. Членовете на Палатата могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание.Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. Чл.16./1/. Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете. /2/. Общото събрание се свиква чрез покана,която се поставя на мястото за обявление в сградата на Палатата и се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото,датата,времето и дневния ред на събранието,както и по чия инициатива се свиква. /3/. Общото събрание е редовно,ако присъства повече от половината от членовете. /4/. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно,независимо от броя на присъстващите членове. /5/. При гласуване всеки член на Палатата има право на един глас. Чл.17./1/. Общото събрание: А/ изменя и допълва Устава на Палатата; Б/ одобрява насоките за дейността на Палатата; В/ приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвет; Г/ приема бюджета на Палатата; Д/ избира председател на Палатата и членовете на Управителния съвет за срок от 5 години и ги освобождава; Е/ избира членовете на Контролния съвет за срок от 5 години и ги освобождава; Ж/ отменя решения на Управителния съвет,които противоречат на закона,устава или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на Палатата; З/ взема решения за преобразуване и прикратяване на Палатата,както и за начина на разпределение на имуществото,останало след удовлетворяване на кредиторите. /2/. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство,а решенията по точка “а” и “з” с мнозинство от две трети от присъстващите. /3/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол,който се заверява от председателстващия събранието и лицето,изготвило протокола,които отговарят за верността на съдържанието му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.18./1/. Управителният съвет се състои от пет до девет лица – членове на Палатата. Членовете на Палатата,които са юридически,могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, които не са членове на Палатата. /2/. Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на всяко тримесечие от Председателя по негово решение или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. /3/. Заседанията на Управителния съвет са редовни,ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. /4/. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол. /5/. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член. Чл.19./1/. Управителният съвет: А/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; Б/ определя реда и организира извършването на дейността на Палатата; В/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета; Г/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Палатата; Д/ приема планове и програми за дейността на Палатата; Е/ приема нови членове на Палатата; Ж/ образува целеви парични фондове и се разпорежда с тях; З/ разпорежда се с имуществото на Палатата при спазване изискванията на този Устав; И/ взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества; К/ изключва членове на Палатата; Л/ приема правилници и тарифи за възнаграждения и други актове за дейността на Палатата; М/ определя заплатата на Председателя,зам.Председателя и техническия секретар,ако са щатни; Н/ извършва ликвидация на Палатата или определя лице за тази дейност; О/ определя годишния размер на членския внос; П/ определя адреса на Палатата; Р/ открива клонове на Палатата в страната и чужбина; С/ изпълнява и други функции,предоставени му от Общото събрание. /2/. Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.Решенията по т.”б”,”з” и “н” се приемат с мнозинство от всички членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.20./1/. Председателят: А/ организира,ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълненията на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; Б/ представлява Палатата в страната и чужбина; В/ назначава и освобождава от длъжност служителите на Палатата.Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на служителите на Палатата; Г/ командирова служители на Палатата в страната и чужбина; Д/ издава заповеди за командировка в чужбина на представители на еднолични и колективни фирми,които са членове на Палатата; Е/ свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; Ж/ координира връзките на Палатата с държавните органи; З/ утвърждава щата на Палатата. /2/. При отсъствие на Председателя той упълномощава зам.Председателя да изпълнява функциите му по този устав. /3/. Председателят предлага на УС за одобрение на Зам. председател/И/.

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл.21./1/. Контролен орган на Палатата е Контролния съвет. /2/. Контролният съвет се състои от три члена. /3/. За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица,които не са членове на Общото събрание. /4/ Контролният съвет: а/ проверява счетоводно финансовата дейност и правилно съхраняване и изразходване на средствата ; б/ контролира организационната дейност на Палатата; в/ представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по представените им отчети; г/ отчита своята дейност пред Общото събрание; д/ избира Председател между членовете си,който участва в работата на Управителния съвет със съвещателен глас.

РАЗДЕЛ V

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ, ОТЧЕТНОСТ

Чл.22.. Имуществото на Палатата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи,права на интелектуалната собственост,ценни книги,участие в дружества и други права и задължения; Чл.23./1/. Издръжката на Палатата се осигурява от: А/ годишен членски внос; Б/ такси от извършени услуги; В/ отчисления от печалбата на собствените фирми и на други дейности на Палатата,от които се реализират приходи; Г/ дарения и други. /2/. Приходите на Палатата от допълнителната стопанска дейност,свързана с предмета на основната и дейност се използват за постигане на определените в този Устав цели. /3/. Чуждестранните и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на Палатата,които се приемат от Управителния съвет.Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма,дарителят или завещателят могат да определят наименованието им. /4/. Членовете могат да внасят за дейността на Палатата движими и недвижими вещи / помещения,технически средства и други/. Чл.24. Финансовата дейност на Палатата се извършва в съответствие с годишния бюджет. Чл.25./1/. Към Палатата могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове. /2/. Източниците за финансиране на прояви и дейности,възложени от държавни органи ва Палатата се определят от тях. Чл.26. Палатата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата,в които има участия. За задълженията на Палатата членовете отговарят до размера на членския внос. Членовете не отговарят лично за задълженията на Палатата.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27./1/. Палатата може да бъде прекратена: А/ по решение на Общото събрание; Б/ по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13,ал.1,т.3 от ЗЮЛНЦ. Чл.28. При прекратяването Управителният съвет или определено от него лице,член на Палатата,извършва ликвидация. Чл.29. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Палатата има кръгъл печат,който се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения,кореспонденцията,издаваните удостоверения и други документи. Този Устав е приет от Общото събрание,състояло се на 08.10.1992 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 04.07.2001 г. и изменен и допълнен на Общото събрание на 11.01.2008г.,изменен и допълнен на Общото събрание на 30.01.2015г.,изменен и допълнен на Общото събрание на 20.05.2015г. Председател: / Славка Нончева/