Услуги

Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП. Документите се подават в Търговско-промишлена палата-Монтана.

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие. Документите се подават в ТПП-Монтана.
За поддържане на регистъра в актуално състояние, по заявление на търговеца с приложени към него документи, Палатата ежедневно отразява настъпили промени и осъвременява вписаните данни. Бързата и навременна актуализация на данните е изключително важна за търговците, тъй като е свързана със защита на техните интереси.
Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.
МТПП заверява сертификати за произход , осигурява необходимите бланки и при необходимост попълването им на място. Издаване на сертификати за FORCE MAJEURE
ТПП-Монтана извършва заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени в оригинал върху различни външнотърговски документи.
Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.
Преводи, заверки и лагализация от български на чужд език и от чужд на български език на документи на физически и юридически лица. Езиците на/от, които се превежда са повече от 20. Извършват се писменни и устни преводи. Писмените преводи се предлагат на хартиен или на електронен носител. БТПП има подписан договор с МВнР – Консулски отдел, за заверка на подписите на преводачите.
МТПП осигурява консултация и техническа помощ за регистрация. Въвеждане на продукти в продуктов каталог .
МТПП осигурява информация за предстоящи панаири и изложби, а също така и търговски мисии в чужбина. Регистрирайте емайла си за да ви информираме за всички потенциални възможносто да промотирате бизнеса си.